2019 YILI ERTELENEN GENEL KURUL GÜNDEMİ

admin

                                                                          KARYEM KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
                                                                               YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine ait, Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 19 TEMMUZ 2020/Pazar saat 10.00.da Ulus Mah.Konya Ereğli Cad..No.1300/A Karapınar/KONYA Adresimizdeki Fabrikamız sahasında yapılacaktır.
Toplantıya iştirak etmeyerek kendisini bir vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen sayın ortaklarımızın aşağıdaki vekaletnameyi noterden tasdik ettirerek veya Noter Tasdik’ i bulunmayan vekaletnamelere Noter tasdikli imza sirkülerinin eklenerek toplantı gününde divan heyetinin belirlenmesinden önce şirket merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2019 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Raporları Toplantı Gününden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.
Toplantıya Teşriflerinizi Arz Ederim.
Saygılarımızla
Mehmet YAKA
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1- Açılış ,Yoklama ve Saygı Duruşu,
2- Divan Teşekkülü ve Divana imza yetkisi verilmesi,
3- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4- 2019 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
6- Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibrası,
8- 2019 Yılı Karının kullanım şeklinin,dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi,
9- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için İzin Verilmesinin onaylanması,
11- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti,
12- 2020 Yılı Hesapları için Bağımsız Denetim Firmasının Belirlenmesi
13- Dilek ve Temenniler,
14- Kapanış.
———————————————————————————————————————————–
VEKALETNAME
KARYEM A.Ş. KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NA
Karyem A.Ş. Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 19 TEMMUZ 2020 Tarihinde Saat 10.00’ da Ulus Mah.Konya Ereğli Cad.No :1300/A. Karapınar-KONYA Karyem A.Ş. sahasında yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim koşullar doğrultusunda beni temsile oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………………………………………..vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
e) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No: 29 Nolu Tebliğleri Esasları Çerçevesinde Birikimli Oy Yöntemine göre oy kullanmaya yetkilidir.
…../…/2020 İMZA:

Next Post

Toklu Yemi

TOKLU YEMİ